VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”

На 11.11.2022 г. приключи изпълнението на проект „JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”. Проектът се финансира по договор № 98956/ 31.08.2018г. и е на стойност 998 815,75 €, от които 85% са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % национално и собствено съфинансиране. Проектът стартира на 12.09.2018г.
Проект „JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, ROBG-332 – „СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ” се изпълняваше в партньорство от Община Тутракан – водещ партньор, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, Република България, Инспекторат за извънредни ситуации, Република Румъния и Националната асоциация на доброволците в Република България.
Основната цел на проекта беше да се подобри теоретичната и практическа готовност на местни звена за доброволно реагиране и да спомогне за тяхната координация и ефективна реакция в случай на бедствие, като това да подобри и съвместното управление на риска в трансграничния регион.
С безвъзмездната помощ се реконструира сградата на бившето основно училище в с.Белица в Община Тутракан, като се изгради Обучителен център за доброволци. След направения Анализ на риска в трансграничния район се разработиха Доброволчески план за реагиране при извънредни ситуации, както и Съвместна програма за обучение на звена за доброволно реагиране. В периода април-юли 2022год., съгласно разработената програма, в Обучителният център се проведоха шест последователни и съвместни обучения, в които се включиха общо 144 български и 72 румънски доброволци. С тях, преподаватели от Академията на МВР проведоха теоретични и практически обучения за придобиване на основни умения за координация и реакция в случай на бедствие в трансграничния регион.
По проекта, в началото на м.септември 2021г., от Главния инспекторат по извънредни ситуации, Република Румъния беше доставена и монтирана Учебна кула в гр.Констанца, Окръг Констанца. Учебната кула е предназначена за обучения на оперативния персонал към професионалните службите за реакция при аварийни ситуации, както и за доброволци, работещи към звена, подчинени на Главния инспекторат по извънредни ситуации; за съвместни обучения с външни партньори, както и за провеждане на професионални състезания.
В заключителния етап от реализацията на проекта, в гр.Констанца се проведоха и две обучения в Професионаления център за най-добре представилите се 20 български и 20 румънски доброволци.
Съвместното и успешно изпълнение на проекта затвърди добрите партньорски взаимоотношения между Община Тутракан, Главна дирекция ПБЗН, Инспектората за извънредни ситуации и Националната асоциация на доброволците в РБългария. Изграденият Обучителен център в с.Белица е първият по рода си център за обучения на доброволци. И в България и в Румъния трудно се намират доброволци за овладяване на специфични ситуации. Постигнатите резултати по проекта дават възможност да се засили доброволчеството и в двете страни и да се подобри координацията и ефективната реакция в случай на бедствие в трансграничния регион.