СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН.

Генерален инспекторат за извънредни ситуации в Констанца, като партньор Бенефициент, изпълни проект “СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ” – код в електронната система за управление ROBG 332, в партньорство с Община Тутракан (България) – Ръководител на проекта, Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ Министерство на вътрешните работи (България) – Партньор-бенефициент и Национална асоциация на доброволците в Република България – Партньор-бенефициент.

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния-България, приоритетна ос 3.1: Подобряване на съвместното трансгранично управление на риска.

Общата допустима стойност на проекта е: 998 815,75 евро.

Периодът на изпълнение на проекта беше 50 месеца –  от 12.09.2018 г. до 11.11.2022.

В рамките на проекта беше осъществена съвместната дейност по теоретично и практическо обучение на доброволци в трансграничния район, в рамките на която бяха проведени 8 обучения в съвместни обучителни сесии за пожарникари-доброволци от трансграничния регион. В периода април-юли 2022 г. в новоизградения Обучителен център за доброволци с. Белица, Община Тутракан, България, бяха проведени 6 съвместни теоретични и практични обучителни сесии, в които взеха участие 146 български и 76 румънски доброволеца.  Най-добре представилите се от тях – 11 български и 16 румънски доброволци, се включиха в две обучения, които се проведоха през м. октомври (10-14.10.2022 г. и 17-21.10.2022 г.). в Професионален център за обучения в гр.Констанца.

 Всяка от обучителните сесия се състоеше от 3 обучителни модула, а именно: гасене на пожари, намеса при наводнения и търсене и спасяване. Обученията в Център в с. Белица бяха водени от преподаватели от Академията на МВР в България и от Професионалния център в гр.Констанца.