Трета работна среща на екипа по проекта

В периода 18-19.02.2020 г. в гр.Велико Търново в сградата на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението се проведе третата среща на екипа по проекта, като домакин беше Главната дирекция ПБЗН. Участие взеха представители на всички партньори по проекта.

Срещата беше водена от Деница Цекова – ръководител на екипа за външна техническа, финансова и юридическа помощ за изпълнение на проекта. Екипът е избран след проведена обществена поръчка и подписан договор с изпълнителя Инфинитус ООД. Ръководителят на екипа представи констатациите в доклада от посещението на място от експерти на Управляващия орган на програма ИНТЕРРЕГ V – A, състояла се през декември 2019 като отбеляза, че не са отчетени значителни отклонения от графика, зададен в началото на изпълнение на проекта.

Всеки партньор представи информация за етапа на изпълнение на дейностите, за които отговаря и постигнатите резултати до момента. Участниците направиха преглед и актуализиране на графика на дейностите по проекта, отразявайки реалния статут на изпълнение на всяка дейност.

Следващата среща на екипа на проекта бе насрочена за двудневен период от 31 август до 1 септември 2020 г. и да се проведе в сградата на Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” в Плевен, България.

По отношение на доставка на специфично оборудване, необходимо за обучението на доброволци, румънските партньори споделиха, че оборудването ще бъде доставено до края на 2020 г.

Обсъди се и провеждането на предстоящия 5 дневен семинар за разработване на Доброволчески план за съвместни действия за реагиране при аварии въз основа на Анализа на риска в трансграничния регион. Участниците се обединиха около идеята провеждането му да е в гр.Плевен предвид по-комуникативното удобно местоположение, както и възможността Инфинитус ООД да предостави безвъзмездно своя офис  за участниците в семинара.

По отношение на резултатите в дейност “Разработване на съвместна програма за обучение на  доброволни спасителни екипи”, партньорите се споразумяха индикативно датите за семинарите да са както следва:

СЕМИНАР 1 – Плевен се провежда от 18 до 20 май 2020 г.;

СЕМИНАР 2 – в Крайова се провежда от 15 до 17 юни 2020 г.;

СЕМИНАР 3 – Във Велико Търново ще се проведе от 20 до 22 юли 2020 г.;

СЕМИНАР 4 – в Крайова се провежда от 17 до 21 август 2020 г.;

СЕМИНАР 5 – в Тутракан се провежда от 23 до 25 септември 2020 г.

Датите подлежат на промяна, ако непредвидени фактори изискват това.  Всяка промяна в датите на семинарите ще се координира между партньорите най-малко една седмица предварително.

За изпълнението на една от основните дейностите по проекта Инженеринг /проектиране, строителни дейности и осъществяване на авторски надзор/ има подписан договор от водещия партньор по проекта – Община Тутракан. Дейностите по проектиране са стартирали, като се очаква към края на март 2020г. инвестиционният проект да е готов, а строителните дейности да приключат преди края на 2020г.