Анализ на риска в трансграничния район на Силистра и Кълъраш подпомага общинските планове за защита при бедствия

Конкретни и по-близки до действителността в общината мерки за превенция и регулярна актуализация на общинските планове за защита при бедствия – това са основните препоръки в изготвените от ЕСТАТ ООД три анализа, в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Анализ на риска в трансграничния регион”, част от проект ROBG-332 “Съвместно доброволчество за по-безопасен живот” JVSF по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V – A Румъния-България 2014-2020.

Целта на анализа бе да систематизира подхода за оценка на риска и управление на рисковете в трансграничния регион (ТГР) България-Румъния, специфично обхващащ област Силистра и окръг Кълъраш, като предпоставка за анализ на областните и общински планове за защита при бедствия и последващ анализ на готовността за реагиране при извънредни ситуации в ТГР. 

Докладите, представени на български, английски и румънски език, включваха:

  1. анализ на мащаба, честотата, географската концентрация, сезонността и предпоставките за възникване на бедствия в трансграничния регион; 
  2. анализ на областните и общинските планове за защита при бедствия за пилотен район (област Силистра и окръг Кълъраш);
  3. анализ на готовността за реагиране при извънредни ситуации в трансграничния регион.

 Серията от извършени анализи спомогна за идентифицирането на няколко конкретни групи дефицити, свързани с организацията и прилаганите методи, и най-вече с тяхното съдържание и актуалност. 

По отношение уязвимостта на трансграничната област към природни и породени от човешка дейност опасности, за българската страна са характерни повече заплахите от горски пожари и наводнения, докато за окръг Кълъраш преобладава рискът от наводнения и засушаване и има по-висок риск от промишлени аварии, съпоставен с област Силистра. 

Аналитичните и оценъчни дейности в рамките на проекта показаха още, че съществуващите общински планове за защита при бедствия са обновени, но липсва обстоен анализ и конкретен на риска, конкретни мерки за превенция, както и техният контрол. 

В заключение анализаторите препоръчват да се изготви анализ на риска на ниво община, с участието на общинските експерти, доброволци и други заинтересовани страни, с цел плановете да бъдат конкретни и по-близки до действителността в общината, както и да се предвидят мерки за превенция и за реакция при бедствия, които да се отчитат и актуализират регулярно, поне веднъж годишно.