Подробен преглед и актуализиране на графика на дейностите по време на втората работна среща на екипа по проекта

В периода 9-10.07.2019 г. в гр.Плевен в сградата на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението се проведе втората среща на екипа по проекта, като домакин бе Главната дирекция ПБЗН.  Участие взеха представители на всички партньори по проекта.

Участниците бяха посрещнати от г-жа Валентина Христова – ръководител на проекта от Община Тутракан и г-н Юлиян Грънчаров – координатор на проекта от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От водещия партньор бяха представени констатациите в доклада от посещението на място извършено на 23.05.2019 г. и проведено в Тутракан, относно представения първи отчетен доклад за проекта. Партньорите обсъдиха основните въпроси и препоръки изразени в доклада. Направи се подробен преглед и актуализиране на графика на дейностите по проекта, отразявайки реалния статут на изпълнение на всяка дейност. Всеки от партньорите представи информация относно напредъка си в дейностите, за които отговаря и постигнатите резултати, както и предстоящи действия.

ГД ПБЗН представи информация относно изготвянето на анализ на риска в трансграничната зона. Очаква се анализът да бъде финализиран в края на месец август 2019 г. и ще е достъпен за ползване на български, румънски и английски език. В изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Анализ на риска в трансграничния регион”, част от проект ROBG-332 “Съвместно доброволчество за по-безопасен живот” JVSF по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V – А Румъния-България 2014-2020, ЕСТАТ ООД изготвя „Анализ на мащаба, честотата, географската концентрация, сезонността и предпоставките за възникване на бедствия в трансграничния регион“.

Целта на анализа е да систематизира подхода за оценка на риска и управление на рисковете в трансграничния регион (ТГР) България-Румъния, специфично обхващащ област Силистра и окръг Кълъраш, като предпоставка за анализ на областните и общински планове за защита при бедствия и последващ анализ на готовността за реагиране при извънредни ситуации в ТГР. Анализът на риска и управление на риска от наводнения и горски пожари за пилотния район ще се съсредоточи в идентифициране на заплахите от наводнения и пожари, на база на събрана статистическа и историческа информация, пространствени данни и доклади за мащаба, честотата, географската концентрация, сезонността и предпоставките за възникване на бедствия. Ще се идентифицират най-важните рискови зони, ще се отчете управлението на риска и наличието и предприети мерки за превенция и предпазване на населението по отношение на бедствията и авариите, които те биха могли да причинят.