За проекта

Проектът разглежда общите предизвикателства, свързани с управлението на риска и реагирането при извънредни ситуации в трансграничната зона на Румъния и България.

Целта е да се подобри теоретичната и практическа готовност на доброволните формирования и да ускори тяхната координацията и ефективната реакция в случай на бедствие в региона.

Това ще се постигне чрез изграждането на специализиран център за обучение на доброволци в с. Белица, община Тутракан. Центърът за обучение ще бъде първият по рода си на Балканския полуостров, който ще осигури пълната гама от съоръжения, необходими за настаняване, учебни занятия и практически обучения.

Основни дейности:

Анализ на риска в трансграничния район

Оценка на настоящата ситуация и определяне на възможности за подобрения в областта на управлението на риска в трансграничния район.
Резултатите от анализа ще се използват за разработване на Доброволчески план за реагиране при извънредни ситуации.

Доставка на специализирано оборудване

Доставка на тренировъчна кула за обучения и цялостни защитни костюми за пожарогасене, които ще бъдат използвани за обучения на доброволците, предвидени в проекта.

Разработване на съвместна програма за обучение на доброволци

Разработване на Доброволчески план за реагиране при извънредни ситуации: въз основа на анализа на риска в трансграничния регион и по време на 5 дневен уъркшоп в Тутракан.

Разработване на съвместна програма за обучение на звена за доброволно реагиране на английски, български и румънски езици.

Изграждане на Обучителен център за доброволци в община Тутракан

Реконструкция на сграда на бивше училище в с. Белица, Община Тутракан.
Предвиждане на места за настаняване, административни, складови помещения, спортни зони и площадки, както и място за провеждане на обученията на български и румънски доброволци.

Провеждане на обучения

Подбор на доброволци от трансграничния регион за включване в обученията по проекта: 144 български и 72 румънски доброволци, след срещи с местни доброволчески формации и администрации.
Провеждане на теоретични и практически обучения в България и Румъния, с цел надграждане резултатите от другите дейности по проекта и да се подобряване теоретичната и практическата готовност на звената от доброволци, както и координацията и реакцията в случай на бедствие в трансграничния регион.
• 6 сесии за 216 доброволци в Тутракан;
• 2 сесии за най-добрите 20 обучаващи се в Констанца.

Управление и публичност на проекта